خداوندا، درآنجا که تنهایم، حتی با وجود اطرافیانم، آنجا که بالأخره می فهمم فقط با تو تنها نیستم

تــــــــــــــنــــــــهایــــــم نگـــــــذار. 

خداوندا، عجیب در دلم رخت می شویند؛ نمی دانم که هستند، فقط مرخصشان کن بروند 

که شاید این دلم آرام گیرد. 

روز خوبی با خدا داشته باشین.

 

منبع : Highest ^ـــــــ^ life |فقط با تو ^ــــ^
برچسب ها :